Přímluvné modlitby

Modleme se:

– za všechny země světa a za všechny lidi zasažené koronavirem, za všechny pozůstalé, kteří byli zasaženi smrtí svých blízkých a milovaných,

– za všechny mocné tohoto světa, za členy vlád a úřadů a za všechny, kdo se snaží skrze preventivní opatření zabránit eskalaci šíření epidemie,

– Za všechny lidi dobré vůle, aby respektovali nutná preventivní opatření, chovali se zodpovědně k sobě i ve vztahu k druhým, nepodléhali panice, zoufalství a rezignaci, ale nacházeli potěšení a naději v Pánu Bohu a přijetí a porozumění v kruhu svých blízkých,

– za lékaře, zdravotní sestry, zdravotnické záchranáře, hasiče, vojáky a policisty a mnohé další pomáhající profese, které přicházejí do styku s lidmi a jsou zvláště v těchto dnech vystavené náporu fyzickému i psychickému, aby měli dostatek síly a také odvahu vydržet a nepodléhali rezignaci,

– za děti, studenty, aby měli v této době sebedisciplínu k učení a zvládali úkoly na ně kladené, aby nepodléhali pasivnímu trávení volného času a zahálce, ale nacházeli inspiraci k vlastnímu rozvoji,

– za učitele, aby dokázali správně motivovat žáky a studenty k samostudiu,

– za církve, duchovní a pastorační pracovníky, aby i v době zavřených kostelů, měli srdce otevřené pro lidi v jejich potřebách a mohli moudře a správně využít všech dostupných prostředků ke zvěsti evangelia prostřednictvím internetu, pastoračních rozhovorů, telefonů či jiných komunikačních kanálů,

– za pokoru a odevzdanost celé situace Pánu Bohu, za ochranu před nákazou, za milost pokání a novou orientaci na nepomíjející hodnoty v životě mnohých lidí.

Amen.

Pastýřský list patriarchy Církve československé husitské v čase nouze

Milé sestry a milí bratři, vážení spoluobčané,
prožíváme jako jednotlivci i celá společnost velmi těžké období. V tomto čase se zvyšuje počet nakažených nebezpečným virem a dovídáme se zprávy o jeho dalším šíření u nás i v dalších zemích Evropy a světa.

Prožíváme tuto situaci s velkými obavami a v našem srdci narůstá neklid. V takové situaci potřebujeme zaslechnout slova útěchy a povzbuzení jako společnost, jako církev, jako náboženská obec – společenství věřících v konkrétním místě, i každý z nás osobně.

V Žalmu 94. slyšíme: „Když v mém nitru roste neklid, naplní mě útěcha tvá potěšením“ (Ž 94,19). A ve 2. listě apoštola Pavla křesťanům do Korintu čteme: „On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha“ (2 K 1,4).

Boží slovo není lacinou útěchou, ale velmi vzácnou. Je prozkoušeno a ověřeno generacemi věřících před námi, kteří hledali v situaci, kdy nestačí jen lidské síly, útěchu a povzbuzení u Boha. K němu se obracíme jako věřící ve dnech radostných a klidných, ale právě i v časech těžkých a neklidných, jakým je tento.

Jako křesťané se připojujeme k pravidelným modlitbám za zastavení a překonání šířící se nákazy. V Božích rukou je náš život (J 10,29), v jeho rukou je naše budoucnost (Ž 31,16) a s Kristovou láskou jsme trvale spojeni (Ř 8,35). V tomto čase si připomínám mnohá slova útěchy a povzbuzení z Bible. Ale vybavuje se mi i také ještě jeden verš z knihy Přísloví. Ten zní: „Budeš-li v čase soužení liknavý, budeš se svou silou v koncích“ (Př 24,10). Slovu „liknavost“ v naší situaci můžeme rozumět jako nezodpovědnost, podcenění nebezpečí a rizika, jako málo vynaložená síla v zápase s tím, co ohrožuje náš život.

Je potřebné poděkovat všem, kteří jednají odpovědně a kteří se nasazují pro životy a zdraví druhých. Děkujeme vládě České republiky a všem, kteří nesou odpovědnost, všem odborníkům, lékařům, pracovníkům ve zdravotnictví, policistům a mnohým dalším. Myslíme s vděčností na ty, kteří v těchto dnech vydávají ze sebe mnohé síly, poskytují zdravotní péči a léčbu, a zajišťují nezbytné služby druhým lidem. Děkujeme mnohým dobrovolníkům, kteří se věnují zvláště seniorům.

Uvědomujeme si, že není samozřejmostí všechno to, co nám přináší ekonomicky rozvinutá společnost. Potraviny jsou náhle vzácné a běžný chléb je v takové situaci cenný. Náleží poděkování i všem, kteří zajišťují potraviny a to, co je důležité pro náš každodenní život.

Snažme se čelit nákaze vzájemnou lidskou solidaritou, vzájemnou ohleduplností a pomocí. Není vhodný čas na kritiku a nadřazené hodnocení druhých.

Děkujeme i České televizi a Českému rozhlasu za umožnění přenosu bohoslužeb v době, kdy se nemohou konat v kostelích, sborech a modlitebnách. Chci poděkovat i všem duchovním a pastoračním pracovníkům, kteří hledají různé způsoby šíření Božího slova a mají pro druhé slova útěchy a povzbuzení, které čerpáme z Božího slova.

Nevíme, jak se situace bude vyvíjet, kdy se podaří nákazu překonat a situace se zklidní. Už nyní si však uvědomujeme, že nás postihují ztráty různého druhu, které se dotýkají celé naší společnosti i každého z nás osobně. Kéž se s touto obtížnou situací dokážeme vyrovnávat, navzájem se podporovat a pomáhat si, jak se to již děje.

Myslím na vás a přeji vám pro tento čas neklidu, tísně a obav od Boha sílu, pomoc, ochranu a pevnou naději.

Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi (1 Te 5,28).

V postním čase dne 19. března L.P. 2020

Tomáš Butta
bratr patriarcha